Author: Nazlı Dervişoğlu Doğan - Avukat, Arabulucu

MAPEG: E-TEBLİGAT ADRESİ ALMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK!

Hatırlanacağı üzere, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesinin verdiği yetki ile yeniden düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği (Yönetmelik) 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında aralarında mahkemelerin de bulunduğu, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından elektronik tebligatların Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılma zorunluluğu getirilmiştir.  Yönetmelik kapsamında; Uluslararası Elektronik Tebligat Sistemi (UETS veya e-tebligat) adresi edinme zorunluluğu getirilmişse de e-tebligat adresi edinmeyen kurum ve kuruluşlar hakkında bir cezai müeyyide öngörülmemiştir.  Ancak, 31.12.2019 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yayımlanan duyuruda, MAPEG tarafından tebligat yapılacak olan UETS adresi edinmemiş ruhsat hak ve sahipleri hakkında 25.000-TL tutarında bir idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır.  Bu makale kapsamında UETS sistemi hakkında...

Devamı

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ, İTİRAZ VE DAVA YOLU

7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 30-37. maddeleri ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na ("Kanun") 42-49 maddeleri eklenmek suretiyle Değerli Konut Vergisi ("DKV") olarak adlandırılan yeni bir vergi düzenlemesi getirilmiştir.  Düzenlemeye göre, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken (konut) nitelikli taşınmazlardan, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ("TKGM") belirlenen değeri 5.000.000.-TL Türk Lirası ve üzerinde olanlar DKV'ye tabi olacaktır.  Taşınmazın değeri TKGM tarafından 5.000.000.-TL ve üzerinde tespit edilmiş ise, değerleme sonuçları TGKM resmi internet sitesinde ilan edilmekte ve ilgili mükelleflere ayrıca tebliğ edilmektedir.  DKV ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  Taşınmazların malikleri, intifa hakkı sahipleri, taşınmazda malik gibi tasarruf...

Devamı

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 375 uyarınca Yönetim Kurulu’nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları, e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi, f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel...

Devamı

RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİ – MADEN KANUNU

I. RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİ A) TANIMI  Rödövans kelimesi Latince “Reditus” kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Reditus, gelir, irat kelime kökünden günümüz Fransızcasına “redevance” olarak yerleşmiş, Türkçe’ye ise bu kelimenin Türkçe okunuşuna uygun olarak girmiş ve pek çok güncel Yargıtay kararında da bu isimle anılmıştır.  Mevzuat anlamı bakımından rödövans sözleşmesi, ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla tüzel kişilere tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri ifade eder. B) RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ Rödövans sözleşmesinde, ruhsat sahibinin edimi, sahibi olduğu maden işletme hakkını belirli bir süreliğine rödövans verene devretmek, rödövans verenin de bunun karşılığında edimi, belirli miktarda üretim...

Devamı

KİRALANANIN TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE TAHLİYESİ

Tahliye taahhüdü ile ilgili özellikli durumlar ve tahliye taahhüdü şartları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. Tahliye taahhüdü adi yazılı şekilde yapılabilir. Noterde yapılması zorunlu değildir. Bununla birlikte, tahliye taahhüdünün noterde yapılması faydalı olmaktadır. Zira adi yazılı şekilde alınan tahliye taahhüdünde icra aşamasında imzaya itiraz yargılama sürecini uzatacağından noterde alınan taahhütname ile bu durum önlenebilir. Kira sözleşmesinin yapıldığı tarihte alınan taahhüt geçersiz sayılmaktadır. Kira sözleşmesinin imzalandığı tarih ile taahhüt alınan tarih arasında makul bir süre olmalıdır. Tahliye taahhüdü kiracı veya temsilcisi tarafından verilebilir. Alt kira hallerinde, husumet alt kiracıya değil asıl kiracıya yöneltileceğinden ve asıl kiracı için verilen hüküm alt kiracıya da etki edeceğinden, tahliye taahhüdünün asıl...

Devamı

OTOMATİK BES UYGULAMASI ZORUNLU BES UYGULAMASINA DÖNÜŞECEK Mİ?

Çalışanlarınİşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(“Yönetmelik”) ile 1.1.2017 tarihinden itibaren “Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi” uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre, işçiler işverenler tarafından otomatik olarak BES’ne dahil edilmektedirler ancak cayma hakkını kullanmaları durumunda, sistemden ayrılabilmektedirler. Yeni açıklanan, 2019-2021yıllarını kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programıuyarınca, uygulanmakta olan “otomatik bes” uygulamasının “zorunlu” hale getirilmesi öngörülmektedir. Yeni düzenleme hayata geçerse, çalışanların en az 3 yıl bireysel emeklilik sisteminden ayrılmaları mümkün olmayacaktır. Otomatik BES - Mevcut Sistem Çalışanlar, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edilmektedir. Türk vatandaşı ya da mavi kart sahipleri, 45 yaşını doldurmamış, 4/a (SSK’ya...

Devamı

İthalatta Ek Vergi Uygulaması

a

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 20 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Tebliğ ile belirlenen ürünlerin ithalatında, 20 Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere 200 gün boyunca %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, Tebliğin EK-1’de belirtilen ürün grupları için aynı ekte belirlenen tonajlar bazında muafiyet uygulanmasına karar verilmiştir. Tebliğ’ in ilgili maddesi; “MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu Ek-1’de yer alan tabloda gösterilen ürünlerin ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma...

Devamı

Elektronik Ticarette Güven Damgası

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Haziran 2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ, güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcının uyması gereken güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. I. E-ticarette Güven Damgasının Amacı Nedir? E-ticaret ortamındaki güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesinde yaşanan endişelerin giderilmesi, güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaretin geliştirilmesi hedefiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (“Bakanlık”) getirilmiş bir sistemdir. II. Güven Damgası Alınması Zorunlu...

Devamı

ÇEK KANUNUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) 09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Torba Yasa, çeke olan güvenin artırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla 5941 sayılı Çek Kanunu (“Çek Kanunu”) açısından önemli değişiklikler öngörmüş, karşılıksız çek düzenleme fiili adli para cezası verilmesini gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. Torba Yasanın, Çek Kanununda değişiklik öngören 61., 63., 64. ve 65. maddeleri yasanın yayım tarihi olan 09.08.2016 gününde, 62. maddesi ise 31.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 1. Bankanın Araştırma Yükümlülüğü, Çek Hesapları ve Çek Defterleri  Torba Yasanın 61. maddesi ile Çek Kanununun ikinci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik...

Devamı

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TENFİZ ENGELLERİ

1. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfiz Şartları Yabancı mahkemelerden verilmiş olan ilamların (mahkeme kararlarının) Türkiye'de icra olunabilmesi (uygulanabilmesi) için, öncelikle söz konusu kararın hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olması (istisnai olarak, ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler de tenfiz edilebilir) ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunması gerekmektedir. Bu şartları haiz ilamlar, yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesi üzerine Türkiye'de icra olunabilir hale gelecektir. Bir yabancı mahkeme kararının Türk mahkemesince tenfiz edilebilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (“MÖHUK”) Madde 54’de sayılı aşağıdaki tenfiz şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir: a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına...

Devamı