ÇALIŞMA ALANLARI

BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİ

Büromuz, hisse ve varlık satın alma işlemleri, ortak girişimlerin tesisi, şirket birleşmeleri ve bölünmeleri, ortaklıklar ve benzeri projelerde; hukuki ve finansal incelemelerden (durum tespit çalışmalarından) başlayan, ortak girişim sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesi başta olmak üzere ilgili sözleşmelerin hazırlanması, taraflar arasındaki müzakere sürecinin yürütülmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde başvuru, tescil, izin ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, işlemin kapanışına kadar gelişen sürecin her aşamasında hizmet vermektedir.

SÖZLEŞMELER

Büromuz, ticari hayatın her alanında ihtiyaç duyulan sözleşmeleri müvekkil ihtiyaçlarına uygun olarak özenle hazırlamaktadır. Büromuz, tek satıcılık, distribütörlük, fason üretim, tedarik, uluslararası alım-satım, taşımacılık, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sözleşmeyi düzenlemekte, revize etmekte ve müzakere etmek hususunda uzmandır.

ŞİRKETLER HUKUKU & TİCARET HUKUKU

Büromuz yerli ve yabancı müvekkillerine, kurumsal ve ticari konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte; yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şube ve irtibat bürolarının açılışı, hukuki yapılarının güncel mevzuata uygun olarak düzenlenmesi, kurumsal kimliklerinin oluşturulması, yönetim kurulları ve genel kurulların toplanarak kararların yazılması, şirket temsilinin ve imza sirkülerinin oluşturulması, halka arz olmayı hedefleyen şirketlerin “Kurumsal Yönetim İlkeleri” çerçevesinde yeniden yapılandırılması, ilmühaber ve hisse senetlerinin düzenlenmesi, hisse devirleri, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve franchising, lisans ve dağıtım ağları tesisi başta olmak üzere şirketlerin yönetim, yapılanma ve ticari faaliyetlerine ilişkin tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır.

ENERJİ HUKUKU

Büromuz enerji piyasasına ilişkin hukuki süreçlere ilişkin olarak şirketlerin bu alanda ihtiyaç duyduğu her tür hukuki hizmeti enerji kanunları ve yönetmelikleri kapsamında sunmaktadır. Büromuz, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerine düzenli raporlama yapmakta ve ilgili kurum ve kurullar nezdinde başvuru, izin, onay ve benzeri işlemleri yürütmektedir. Büromuz ayrıca enerji, petrol ve gaz projelerine ilişkin akdedilmiş sözleşmelerin taslağını hazırlama, revize etme, müzakere etme ve sonuçlandırma hususunda hukuki hizmet vermektedir.

REKABET HUKUKU

Büromuz birleşmeler, devralmalar ve ortak girişimlere ilişkin birleşme öncesi rekabet bildirimlerinin ve başvurularının yapılması ile ilgili olarak müvekkillerine hizmet vermektedir. Büromuz, günlük ticari işlemlerin rekabet hukukuna ilişkin yönlerinde müvekkillerine yardımcı olmakta ve uyumlu eylem, hâkim durumun kötüye kullanılması ve bayiler arası rekabet hususlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

MADEN HUKUKU

Maden hukuku alanında uzmanlaşmış olan büromuz, Türkiye’de bu alanda hizmet veren sayılı hukuk bürolarından biridir. Madencilik ile ilgili yapılan yerel ve uluslararası seminerlere de katılan avukatlarımız, dünya piyasalarını ve eğilimleri de yakından takip etmektedir. Yabancı ve yerli müvekkillerimizin maden yatırımları için maden hukuku ile ilgili her alanda hizmet vermekte olan Büromuz; maden haklarının devri, intikali, maden sicili nezdinde haciz, ipotek ve benzeri takyidatların tescili veya kaldırılması, arama ve işletme ruhsat başvuruları ve her türlü ruhsat işlemleri, cevher alım – satımı, doğrudan alımlarda ve ön ödemelerde teminatların tesisi alanlarında hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Büromuz, yerli ve uluslararası fonların lansmanı, sicile kaydı ve ilgili takip sürecinin yanı sıra, ilk halka arzlar ve öz kaynaklara dair ikincil konuları içeren işlemlerde ve günlük sermaye piyasası gereklilikleri ile ilgili olarak da danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu değişiklikleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulamaları çerçevesinde müvekkillerimizin “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ne uygunluğu hususunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Söz konusu hizmetlerimizi ifa ederken müvekkillerimizin ilgili departmanları ile ortak hareket etmekte ve özellikle yönetim – hissedarlar ilişkilerini yeniden yapılandırılmaları hususunda destek sağlamaktayız.

KAMU İHALELERİ VE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI PROJELERİ

Büromuz kamu-özel ortaklığı ihaleleri başta olmak üzere, kamu ve özel kurumların düzenlemiş oldukları ihalelere başvuruların hazırlanması, söz konusu kurumlar nezdinde müvekkillerin temsili, görüşme ve müzakerelerin temsilen yürütülmesi, konsorsiyum modelleri oluşturulması, konsorsiyum üyeleri arasındaki ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, konsorsiyum ile müteahhit firma, taşeron firma arasındaki sözleşmelerin hazırlanması, ilgili mevzuat kapsamında hukuki görüş verilmesi, kamu ve özel kurumlar ile olan ihtilaflarda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi hususlarında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti vermektedir.

YABANCI YATIRIMLAR

Büromuz yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekillerinin Türkiye’de gerçekleştirmek istedikleri yatırım alanlarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, bu kapsamda; teşvik ve yatırım desteklerinin araştırılması, vergisel avantajlar ve yükümlülükler hakkında bilgi verilmesi, yatırımlara ilişkin izin ve teşviklerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin takibi ve müvekkilin söz konusu kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi, ilgili sözleşmelerin hazırlanması, serbest bölge, organize sanayi bölgesi, teknokent ve benzeri teşvik bölgeleri de dâhil olmak üzere ilgili yatırım bölgesinde şirket, şube, irtibat bürosu ve işletme kurulması, çalışma ve oturma izinlerinin alınması da dâhil olmak üzere yabancı yatırımcıların ihtiyaç duyabilecekleri tüm alanlarda hukuki hizmet vermektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Büromuz icra hukukuna ilişkin takip ve işlemler hususunda hukuki hizmet vermekte olup, tasfiye ve borç tahsilâtı, fonlama ve yeniden yapılanma stratejileri, varlıkların kurtarılması ve elden çıkarılması, alacaklılara, borçlunun borçlarını ödeyemez hale düşmesi öncesinde ve sonrasında pozisyonlarını koruma konusunda yapmaları gereken işlemler ve takip etmeleri gereken stratejiler konusunda tavsiyelerde bulunulması ve benzeri hususlarda hukuki hizmet sunmaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuz, gayrimenkul alım satımı ve bu süreçte ihtiyaç duyulan her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunların çözümü, gayrimenkul geliştirme projeleri, ipotek ve irtifak hakkı gibi ayni hakların tesisi, üst hakkı sözleşmesi, uzun süreli kira sözleşmesi, konut ve ticari tesis projelerinin satışları ve benzeri alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatında yer alan değişiklikleri düzenli olarak takip eden Büromuz, çalışanları ve işverenleri temsil ederek iş hukukuna ilişkin tüm konularda hukuki hizmet vermektedir. İş hukukuna ilişkin hizmetlerimiz arasında istihdam ilişkisinden kaynaklanan davaların takibi, iş sözleşmelerinin hazırlanması, disiplin toplantılarına nezaret edilmesi, İş Kanunu, ilgili mevzuat ve uygulama kapsamında işçi - işveren ilişkileri, iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi atanması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin talebi halinde, şirket yetkililerine ve işçilere iş hukuku mevzuatı kapsamında eğitim de vermekteyiz.

DAVA TAKİBİ

Büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerimizin taraf olduğu yerel veya uluslararası nitelikteki ticari uyuşmazlıkların en etkin ve hızlı şekilde çözümü hususunda avukatlık hizmeti vermektedir. İhtilafların müvekkillerimizin ticari amaçlarına en uygun şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla; uyuşmazlıkların çözümü müzakerelerinin yürütülmesi, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemleri veya dava takibi yolu seçilmektedir.

AİLE HUKUKU VE MİRAS HUKUKU

Büromuz, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerini temsil etmekte ve ayrıca nafaka talepleri ile velayet ve mal paylaşımı sorunlarının çözümlenmesi, isim ve yaş değişikliği davaları, vesayet kararları ve vasilikten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi ile aile hukukundan kaynaklanan diğer uyuşmazlıkların çözümü hususunda müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında uzmanlık eğitimi almış olan, tarafsız ve bağımsız üçüncü kişi konumundaki “arabulucunun” yönetiminde gerçekleştirilen, isteğe bağlı olarak olarak yürütülen, mahkemelerdeki yargılama süreçlerinden çok daha ucuz ve hızlı olarak tamamlanan alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Büromuzun kurucu ortaklardan Nazlı Dervişoğlu Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdindeki Arabuluculuk Siciline kayıtlı olarak arabuluculuk hizmeti vermektedir. Nazlı Dervişoğlu Doğan, söz konusu hizmet kapsamında, yabancı unsurlu olanlar da dahil olmak üzere, aile hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, sigorta hukuku, sözleşmelerden ve benzeri özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri diğer hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin sistematik teknikler uygulamak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak suretiyle, tarafları bir araya getirmekte, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını ve böylelikle uyuşmazlığın çözümünü sağlamaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Büromuz, marka ve patent başvurularını gerçekleştirmekte, fikri mülkiyet haklarının korunması ve hak ihlallerinin önlenmesine ilişkin ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve davaların takibi hususlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir