MAKALELER & DUYURULAR

Kurumsal HES Kodu Uygulaması

Bilindiği üzere HES kodu zorunluluğu, deniz, hava ve kara taşımacılığında zorunludur. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından en az 500 çalışanı bulunan iş yerleri için Kurumsal HES kodu uygulaması imkanı getirilmiştir. HES kodu uygulaması yeni düzenlemelerle birlikte hava deniz kara yollarında yapılan seyahatler için zorunlu iken yapılan ek bir düzenlemeyle de şehir içi toplu taşımayla yolculuk yapabilmek için HES kodu zorunluğu getirilmiştir. Son olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce, HES Kodu Sorgulama Sistemi hakkında resmi yazısı uyarınca en az 500 çalışanı bulunan iş yerlerinin (HES) kodu uygulaması ile e-Devlet Sistemi arasında kurulan entegrasyon sayesinde şartları taşıyan iş...

Devamı

TEMİNAT MEKTUPLARI

Türk hukukunda teminat mektuplarını düzenleyen özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak teminat mektubuna ilişkin maddeleri içeren başka yasalar mevcuttur. Teminat mektubu, borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine getirilmesini garanti etmek üzere, banka tarafından lehtara verilen mektuptur. Teminat mektubu, mevcut kredi ilişkisi nedeniyle, muhataba hitaben düzenlenir. Kendisine garanti verilen kişiye “Muhatap”, lehine teminat mektubu verilen kredili müşteriye ise “Lehtar” denilir. Türkiye uygulamasında teminat mektuplarının bankalarca düzenlenmesinden hareketle özellikle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, bankaların üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti ve benzeri taahhütleri üstlenebilecekleri hüküm altına alınmıştır.  I. Teminat Mektubunun Alt Yapısı Banka teminat mektupları Türk hukukunda (TBK md. 128 hariç olmak üzere) pozitif düzenlemeye...

Devamı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA KARŞILIKLI İŞTİRAK

Karşılıklı iştirak genel olarak iki şirketin birbirinin sermayesine katılmasını ifade etmektedir. Şirketlerin birbirlerinin katılmasına ilişkin düzenleme karşılıklı katılmalardaki, sermayenin ödenmesi ve şirket malvarlığının korunmasına ilişkin kuralların dolanılmasını önlemek düşüncesine dayanmaktadır.  Karşılıklı iştirak hali sermayeye karşılıklı olarak iştirak etme durumunun belli bir yüzdenin üzerinde olduğu hallerde söz konusu olmaktadır. Karşılıklı iştirak halindeki şirketlerden birinin diğeri üzerinde hakimiyet kurduğu veya her iki şirketin de karşılıklı olarak birbirinin hakim şirketi olduğu durumlara özel yaptırımlar uygulandığı da görülmektedir. Öğretide iki şirket arasında hakimiyet ilişkisi bulunmayan durumlar ‘’basit karşılıklı iştirak’’ hakimiyet ilişkisi bulunan durumlar ise ‘’nitelikli karşılıklı iştirak olarak adlandırılmaktadır.   Basit Karşılıklı İştirak  Basit karşılıklı iştirak...

Devamı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDA 20 YAŞ ALTI ÇALIŞANLARIN İŞ AKDİNİN AKIBETİ

Konu: T.C. İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih, 89780865-153- sayılı Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması konulu yazısı kapsamında 20 yaş altındaki kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi sebebiyle bu çalışanların iş akdinin akıbeti konusunda hukuki görüş ve kanaatlerimiz işbu bilgi notu ile bilgilerinize sunulmaktadır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması adına İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında birtakım ek tedbirler...

Devamı

COVİD-19 SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ VE MÜCBİR SEBEP

Konu: Ülkemiz genelinde de korona virüsün (COVID-19) görülmeye başlaması ve hasta sayıların artmasıyla bu salgının hukuki birçok sorunu da ortaya çıkaracağı şüphesizdir. İşbu bilgi notu ile kira sözleşmelerinin korona virüs sebebiyle akıbeti incelenmektedir. COVID-19’un Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’Pandemic hastalık’’ olarak nitelendirilmesi ile birlikte tüketiciler virüs bulaşması ihtimali ile kalabalık alanlardan uzaklaşmış ve bu durum pek çok işletme için ciddi ciro kayıplarına sebebiyet vermiştir. Bu değerlendirme yapılırken T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bütün illere dağıtılmak üzere hazırladığı 16.03.2020 tarihli “Koronavirüs Tedbirleri” konulu genelge de yayınlanmıştır. İlgili genelge uyarınca umuma açık ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar ve...

Devamı

KORONA (COVID-19) VİRÜSÜNÜN İŞ KAZASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeni Tip Korona Virüs (Covid 19) salgınının pandemi ilan edilmesi ile birlikte çalışana korona virüs pozitif tanısı konulması halinde bu durumun iş kazası sayılıp sayılmayacağı konusunda birçok fikir öne sürülmüştür. Önemle belirtmek isteriz ki hali hazırda konuyla ilgili resmi bir kurumdan açıklama yapılmamış olmak ile birlikte 4857 sayılı İş Kanunu ve benzeri durumlarda verilmiş Yargıtay kararları ışığında hukuki görüşlerimizi aşağıda bilginize sunmak isteriz; 1. İŞ KAZASININ UNSURLARI a. İş Kazası Tanımı5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi; İş kazasını, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu...

Devamı

7226 SAYILI TORBA YASA KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLER

Konu: 26.03.2020 tarihinde yayımlanan, 25/03/2020 kabul tarihli 7226 sayılı kanun (‘’Torba Yasa’’) ile özellikle dernek kanunu, kısa çalışma ödeneği, çek kanunu, dava ve icra takiplerinin durdurulması ,iş yeri kiraları, maden kanunu kapsamında değişiklikleri içerir bilgi notumuzdur. Dernekler Kanunu Bakımından; Torba yasanın 24 maddesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununda aşağıdaki hüküm eklenmiştir. “Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi GEÇİCİ MADDE 1 – Dernekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirirler. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, 32 nci maddenin birinci fıkrasının (s) bendi hükmü uygulanır.” Söz konusu eklenen geçici madde...

Devamı

MAPEG: E-TEBLİGAT ADRESİ ALMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK!

Hatırlanacağı üzere, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesinin verdiği yetki ile yeniden düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği (Yönetmelik) 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında aralarında mahkemelerin de bulunduğu, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından elektronik tebligatların Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılma zorunluluğu getirilmiştir.  Yönetmelik kapsamında; Uluslararası Elektronik Tebligat Sistemi (UETS veya e-tebligat) adresi edinme zorunluluğu getirilmişse de e-tebligat adresi edinmeyen kurum ve kuruluşlar hakkında bir cezai müeyyide öngörülmemiştir.  Ancak, 31.12.2019 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yayımlanan duyuruda, MAPEG tarafından tebligat yapılacak olan UETS adresi edinmemiş ruhsat hak ve sahipleri hakkında 25.000-TL tutarında bir idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır.  Bu makale kapsamında UETS sistemi hakkında...

Devamı

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ, İTİRAZ VE DAVA YOLU

7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 30-37. maddeleri ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na ("Kanun") 42-49 maddeleri eklenmek suretiyle Değerli Konut Vergisi ("DKV") olarak adlandırılan yeni bir vergi düzenlemesi getirilmiştir.  Düzenlemeye göre, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken (konut) nitelikli taşınmazlardan, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ("TKGM") belirlenen değeri 5.000.000.-TL Türk Lirası ve üzerinde olanlar DKV'ye tabi olacaktır.  Taşınmazın değeri TKGM tarafından 5.000.000.-TL ve üzerinde tespit edilmiş ise, değerleme sonuçları TGKM resmi internet sitesinde ilan edilmekte ve ilgili mükelleflere ayrıca tebliğ edilmektedir.  DKV ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  Taşınmazların malikleri, intifa hakkı sahipleri, taşınmazda malik gibi tasarruf...

Devamı

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 375 uyarınca Yönetim Kurulu’nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları, e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi, f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel...

Devamı