MAKALELER & DUYURULAR

KİRALANANIN TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE TAHLİYESİ

Tahliye taahhüdü ile ilgili özellikli durumlar ve tahliye taahhüdü şartları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. Tahliye taahhüdü adi yazılı şekilde yapılabilir. Noterde yapılması zorunlu değildir. Bununla birlikte, tahliye taahhüdünün noterde yapılması faydalı olmaktadır. Zira adi yazılı şekilde alınan tahliye taahhüdünde icra aşamasında imzaya itiraz yargılama sürecini uzatacağından noterde alınan taahhütname ile bu durum önlenebilir. Kira sözleşmesinin yapıldığı tarihte alınan taahhüt geçersiz sayılmaktadır. Kira sözleşmesinin imzalandığı tarih ile taahhüt alınan tarih arasında makul bir süre olmalıdır. Tahliye taahhüdü kiracı veya temsilcisi tarafından verilebilir. Alt kira hallerinde, husumet alt kiracıya değil asıl kiracıya yöneltileceğinden ve asıl kiracı için verilen hüküm alt kiracıya da etki edeceğinden, tahliye taahhüdünün asıl...

Devamı

OTOMATİK BES UYGULAMASI ZORUNLU BES UYGULAMASINA DÖNÜŞECEK Mİ?

Çalışanlarınİşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(“Yönetmelik”) ile 1.1.2017 tarihinden itibaren “Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi” uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre, işçiler işverenler tarafından otomatik olarak BES’ne dahil edilmektedirler ancak cayma hakkını kullanmaları durumunda, sistemden ayrılabilmektedirler. Yeni açıklanan, 2019-2021yıllarını kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programıuyarınca, uygulanmakta olan “otomatik bes” uygulamasının “zorunlu” hale getirilmesi öngörülmektedir. Yeni düzenleme hayata geçerse, çalışanların en az 3 yıl bireysel emeklilik sisteminden ayrılmaları mümkün olmayacaktır. Otomatik BES - Mevcut Sistem Çalışanlar, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edilmektedir. Türk vatandaşı ya da mavi kart sahipleri, 45 yaşını doldurmamış, 4/a (SSK’ya...

Devamı

İthalatta Ek Vergi Uygulaması

a

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 20 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Tebliğ ile belirlenen ürünlerin ithalatında, 20 Eylül 2018 tarihinden başlamak üzere 200 gün boyunca %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, Tebliğin EK-1’de belirtilen ürün grupları için aynı ekte belirlenen tonajlar bazında muafiyet uygulanmasına karar verilmiştir. Tebliğ’ in ilgili maddesi; “MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu Ek-1’de yer alan tabloda gösterilen ürünlerin ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma...

Devamı

Elektronik Ticarette Güven Damgası

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Haziran 2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ, güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcının uyması gereken güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. I. E-ticarette Güven Damgasının Amacı Nedir? E-ticaret ortamındaki güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesinde yaşanan endişelerin giderilmesi, güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaretin geliştirilmesi hedefiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (“Bakanlık”) getirilmiş bir sistemdir. II. Güven Damgası Alınması Zorunlu...

Devamı

ÇEK KANUNUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) 09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Torba Yasa, çeke olan güvenin artırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla 5941 sayılı Çek Kanunu (“Çek Kanunu”) açısından önemli değişiklikler öngörmüş, karşılıksız çek düzenleme fiili adli para cezası verilmesini gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. Torba Yasanın, Çek Kanununda değişiklik öngören 61., 63., 64. ve 65. maddeleri yasanın yayım tarihi olan 09.08.2016 gününde, 62. maddesi ise 31.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 1. Bankanın Araştırma Yükümlülüğü, Çek Hesapları ve Çek Defterleri  Torba Yasanın 61. maddesi ile Çek Kanununun ikinci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik...

Devamı

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TENFİZ ENGELLERİ

1. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfiz Şartları Yabancı mahkemelerden verilmiş olan ilamların (mahkeme kararlarının) Türkiye'de icra olunabilmesi (uygulanabilmesi) için, öncelikle söz konusu kararın hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olması (istisnai olarak, ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler de tenfiz edilebilir) ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunması gerekmektedir. Bu şartları haiz ilamlar, yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesi üzerine Türkiye'de icra olunabilir hale gelecektir. Bir yabancı mahkeme kararının Türk mahkemesince tenfiz edilebilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (“MÖHUK”) Madde 54’de sayılı aşağıdaki tenfiz şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir: a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına...

Devamı

YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ VE TENFİZE ENGEL DURUMLAR

1. Tenfiz Şartları   Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili olarak Türk hukukunda iki düzenleme vardır. Bunlardan biri, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da (“MÖHUK”) yer alan düzenlemeler, bir diğeri ise Türkiye’nin taraf olduğu 1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’dir (“New York Sözleşmesi”). Yabancı hakem kararları esas itibariyle MÖHUK’un 60-63. maddeleri hükümleri çerçevesinde tenfiz olunur. Ancak, tenfizi istenen karar, New York Sözleşmesi kapsamına girmekte ise yani karar New York Sözleşmesi’ne taraf olan bir devlet tarafından verilmiş ise, o kararın tenfizine - New York Sözleşmesi içerisinde açıkça atıf yapılmadıkça - MÖHUK hükümleri uygulanmaz....

Devamı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN YASAL DÜZENLEME

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”)  05.11.2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır ve 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu makale, Kanun tarafından öngörülen yasal düzenleme hakkındadır. I. Kanunun Amacı ve Kapsamı Kanun, bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak ve bu bağlamda; diğer kanunlarda düzenlenmeyen ancak bilgi toplumu ve elektronik ticaretin gereği olan hususların tamamlanması ile elektronik ticaret ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esasları ve kavramları belirlemek amacını taşımaktadır. Amacına uygun olarak Kanun, elektronik ticarete ilişkin esasları, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri, bilgi...

Devamı